Լեզու և լեզվաբանություն= Язык и языкознание= Language and linguistics

Items where Subject is "P Language and Literature > P Philology. Linguistics. General > P325-325.5 Semantics"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: S | А | Ա | Բ | Գ | Դ | Զ | Կ | Հ | Ղ | Ս | Ք
Number of items at this level: 22.

S

Sandukhchyan, Ruzanna (2009) Lexicosemantic Peculiarities of Idioms in English. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 66-69. ISSN 1829-0183

А

Арутюнян, К. (2005) О некоторых особенностях концепции полевого принципа системной организации языковых явлений. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 37-43. ISSN 1829-0183

Ա

Ավետիսյան, Լ. (2014) Գրաբարի անվանական կայուն կապակցությունների տարբերակները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 35-43. ISSN 1829-0183

Ավետիսյան, Լ․ Ն․ (2018) Քրիստոնեական վարդապետությանն առնչվող հատկանշային կայուն կապակցությունների իմաստները գրաբարում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 36-47. ISSN 1829-0183

Բ

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (2004) Իմաստային պատճենման էությունը և նրա տարբերությունը իմաստային փոխառությունից. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 3-8. ISSN 1829-0183

Բարլեզիզյան, Արամ (2009) Բառաիմաստային պատճենումների յուրացումը լեզվամշակութային նոր միջավայրում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 10-13. ISSN 1829-0183

Գ

Գալոյան, Թամարա (2009) Անգլերեն ցուցային բառերի գործածության առանձնահատկությունները անուղղակի խոսքում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 70-74. ISSN 1829-0183

Գյուլզատյան, Դ․ Վ․ (2017) Եղանակայնության և բայի եղանակի կարգերի հարաբերակցությունը (տիպաբանության ուրվագիծ). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 26-36. ISSN 1829-0183

Դ

Դոխոյան, Ռ. (2016) Լ. Շ. Հովհաննիսյանի «Բառերի մեկնությունները հինգերորդ դարի հայ մատենագրության մեջ» գիրքը. pp. 81-84.

Դոխոյան, Ռ. Յ․ (2018) Հոմանշության դրսևորումները արդի հայերենի խոսքային գործունեության իմաստային ենթադաշտում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 48-57. ISSN 1829-0183

Զ

Զաքյան, Հ. Ս. (2017) Արդի հայերենի կրկնասեռ բայերը (Կրկնասեռություն սեռի տեղաշարժի հետևանքով). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 72-79. ISSN 1829-0183

Կ

Կատվալյան, Վ. Լ. (2004) Սի քանի նկատառում արդի հայերենի որոշյալ դերանունների վերաբերյալ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 75-83. ISSN 1829-0183

Կարապետյան, Ս․ Հ․ (2018) Հայերենի և անգլերենի բարդ բառերի բաղադրիչների խոսքիմասային պատկանելության որոշման դժվարությունները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 74-81. ISSN 1829-0183

Հ

Հովհաննիսյան, Գ. Ռ. and Ղազարյան, Է. Հ. (2004) Բառ. իմաստ և նշանակություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 27-33. ISSN 1829-0183

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (2004) Մարդու տարիքային անվանումները գրաբարում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 9-18. ISSN 1829-0183

Ղ

Ղազարյան, Հ. (2007) Նկատառումներ գլուխ, սիրտ և աչք բաղադրիչներով զայրույթ, դժզոհություն և հանդիմանություն արտահայտող դարձվածային միավորների իմաստային դաշտի վերաբերյալ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 15-24. ISSN 1829-0183

Ղազարյան, Հ. Զ. (2017) Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի «աչք» բաղադրիչով զգայություն արտահայտող դարձվածքների իմաստային դաշտը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 27-42. ISSN 1829-0183

Ղազարյան, Հասմիկ (2009) Գլուխ, աչք և սիրտ բաղադրիչներով դարձվածային միավորների իմաստային առանձնահատկությունները հայերենում, ռուսերենում ե անգլերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 58-65. ISSN 1829-0183

Ղամոյան, Լ. Ա. (2005) Բառաբարդմամբ կազմված նորաբանությունները Ռազմիկ Դավոյանի չափածոյում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 44-49. ISSN 1829-0183

Ղամոյան, Լ. Ա. (2016) Հագուստ իմաստային խմբի դրսևորումը արդի հայերենի դարձվածային միավորներում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 74-80. ISSN 1829-0183

Ս

Սարուխանյան, Ռուզաննա (2009) Անգլերեն և հայերեն ֆինանսաբանկային տերմինաբանության իմաստակառուցվածքային վերլուծության հարցեր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 61-66. ISSN 1829-0183

Ք

Քումունց, Մ. Ս. (2019) Բառաքննական-ստուգաբանական մի դիտարկում. գերմաստ-գիլիմաստրի-գետնախնձոր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 65-71. ISSN 1829-0183

This list was generated on Thu Mar 4 10:37:30 2021 AMT.