Լեզու և լեզվաբանություն= Язык и языкознание= Language and linguistics

Items where Subject is "P Language and Literature > P Philology. Linguistics. General > Grammar"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | G | H | M | А | Г | Ա | Բ | Գ | Զ | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Շ | Պ | Ս | Տ | Ք
Number of items at this level: 49.

B

Bichakjyan, Bernard H. (2003) Reduplicatives and the Evolution of Morphology. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 59-74. ISSN 1829-0183

G

Gaginyan, Armine (2009) Entwicklungstendenzen des Infinitivs im Deutschen und Armenischen. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 3-9. ISSN 1829-0183

H

Hovhannisyan, Frunze (2009) Central and Peripheral Categories in Italian and English. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 76-81. ISSN 1829-0183

M

Matevosjan, Nare (2009) Passivnahe Verbalkonstuktionen. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 82-90. ISSN 1829-0183

А

Абрамян, К. Ш. (2005) Префиксальные глаголы в системе внутрикатегориальной отглагольной деривации (на материале английского языка в сопоставлении с русским и армянским). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 69-72. ISSN 1829-0183

Г

Гаспарян, Наира (2008) Русские предложения с возвратными глаголами и их соответствия в английском языке. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 30-36. ISSN 1829-0183

Ա

Աբաջյան, Ա. Հ. (2005) Միջին հայերենի ձայնավորական հոլովումը ըստ Յոզեֆ Կարստի. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 17-27. ISSN 1829-0183

Ասիլբեկյան, Շուշան (2009) Ժամանակակից հայերենի ստորոգյալի բաղադրիչների շարադասությունը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 29-35. ISSN 1829-0183

Ավագիմյան, Ա. (2005) Իրանշությամբ օժտված չեզոք սեռի բայեր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 50-57. ISSN 1829-0183

Ավետիսյան, Կարինե (2009) Նախադասության հաղորդակցական-հնչերանգային տիպերի կառուցվածքային և իմաստային առանձնահատկությունները ժամանակակից հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 14-21. ISSN 1829-0183

Արաբյան, Աննա (2009) Անդրադարձ և միջին կրավորականի իմաստային և շարահյուսական առանձնահատկությունները ժամանակակից գերմաներենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 51-57. ISSN 1829-0183

Բ

Բադադյան, Մ. Ռ. (2019) Անձի հատկանիշ արտահայտող ածականական դարձվածքների կառուցվածքային տիպերը և քերականական առանձնահատկությունները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (1). pp. 72-83. ISSN 1829-0183

Բարսեղյան, Ա․ Գ․ (2018) Ոչ նյութական իմաստ ունեցող խոսքի մասի կապակցական դերը տեքստում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 68-73. ISSN 1829-0183

Բարսեղյան, Ա․ Գ․ (2017) Վերաբերմունք արտահայտող բառերի կապակցական դերը տեքստում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 65-71. ISSN 1829-0183

Գ

Գագինյան, Ա. Ռ. (2006) Հին հայերենի սեռական հոլովով անցյալ դերբայի կառույցի ծագման խնդիրը լեզվաբանությսւն մեջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 37-45. ISSN 1829-0183

Գագինյան, Ա. Ռ. (2007) Անցյալ և անորոշ դերբայների քերականացման ուղիները հին հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 25-32. ISSN 1829-0183

Գալոյան, Թամարա (2009) Անգլերեն ցուցային բառերի գործածության առանձնահատկությունները անուղղակի խոսքում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 70-74. ISSN 1829-0183

Գյուլզատյան, Դ․ Վ․ (2017) Եղանակայնության և բայի եղանակի կարգերի հարաբերակցությունը (տիպաբանության ուրվագիծ). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 26-36. ISSN 1829-0183

Գրիգորյան, Գայանե (2008) Գրաբարից ավանդված հնչյունափոխությունները արդի գրական արևելահայերենում (Մաս Ա. հոլովումից չկախված հնչյունափոխականները). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 60-66. ISSN 1829-0183

Գրիգորյան, Սեդա (2008) Գոյականի լրացումները որպես նախադասության երկրորդական անդամներ հայերենում և ֆրանսերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 67-76. ISSN 1829-0183

Գևորգյան, Շ. Ս. (2016) Ժամանակակից հայերենի անցյալ կատարյալի և վաղակատարի իմաստային տարբերությունները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 50-56. ISSN 1829-0183

Զ

Զաքարյան, Հ. Լ. (2006) Քմայնացումը արդի գրական հայերենում. պատճառներ և հետևանքներ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 69-74. ISSN 1829-0183

Զաքյան, Հ. Ս. (2017) Արդի հայերենի կրկնասեռ բայերը (Կրկնասեռություն սեռի տեղաշարժի հետևանքով). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 72-79. ISSN 1829-0183

Զաքյան, Հ. Ս. (2018) Արդի հայերենի կրկնասեռ բայական նորաբանությունները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 82-93. ISSN 1829-0183

Թ

Թեյլյան, Լ. Գ. (2016) Որ. շաղկա՞պ, թե՞ դերանուն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 23-31. ISSN 1829-0183

Թորգոմյան, Աիդա (2008) Պերֆեկտը ժամանակակից հայերենում և անգլերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 56-59. ISSN 1829-0183

Խ

Խանոյան, Նելլի (2009) Անգլերենի one’s way և գերմաներենի անդրադարձ դերանունով կառույցների առանձնահատկությունները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 37-44. ISSN 1829-0183

Խաչատրյան, Գ. Կ. (2004) Գրաբարի կրկնասեռ բայերը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 34-44. ISSN 1829-0183

Խաչատրյան, Գ. Կ. (2016) Կոչականառությունը որպես բայի արժույթի արտահայտություն ժամանակակից հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 5-17. ISSN 1829-0183

Կ

Կատվալյան, Վ. Լ. (2004) Սի քանի նկատառում արդի հայերենի որոշյալ դերանունների վերաբերյալ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 75-83. ISSN 1829-0183

Կատվալյան, Վ. Լ. (2007) Գոյականի հոգնակի թվի կազմությունը Բայազետի բարբառում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 3-14. ISSN 1829-0183

Հ

Հայրապետյան, Լիլիթ (2009) Բարդ ստորադասական նախադասությունների և նրանց խնդրային կապակցությունների ուսումնասիրությունը հայ քերականագիտության մեջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 67-75. ISSN 1829-0183

Հովհաննիսյան, Օֆելյա (2008) Փոխակերպական քերականությունը որպես թարգմանաբանության մեջ փոխակերպական կաղապարի ձևավորման հիմք. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 52-55. ISSN 1829-0183

Հովհաննիսյան, Ֆ. (2006) Անհոգնականներն իտալերենում, հայերենում և անգլերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 58-62. ISSN 1829-0183

Ղ

Ղազարյան, Հ. (2007) Նկատառումներ գլուխ, սիրտ և աչք բաղադրիչներով զայրույթ, դժզոհություն և հանդիմանություն արտահայտող դարձվածային միավորների իմաստային դաշտի վերաբերյալ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 15-24. ISSN 1829-0183

Ղազարյան, Հ. Զ. (2017) Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի «աչք» բաղադրիչով զգայություն արտահայտող դարձվածքների իմաստային դաշտը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 27-42. ISSN 1829-0183

Մ

Մանուչարյան, Սվետլանա (2009) Հարակատար դերբայը հայերենի բարբառներում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 36-46. ISSN 1829-0183

Մուրադյան, Անահիտ (2008) Գոյականի կապային կառույցներով հատկանշային իմաստի լրացումներն արևելահայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 76-82. ISSN 1829-0183

Ն

Ներսինյան, Վ. Ա. (2018) Գրական արևելահայերենի մերոնք // ձերոնք բառերի խոսքիմասային արժեքի հարցը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 58-67. ISSN 1829-0183

Շ

Շահվերդյան, Թ. Ս. (2005) Պարզ նախադասության կազմության ոճական վերիմաստավորումը գրաբարում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 28-36. ISSN 1829-0183

Պ

Պետրոսյան, Լամարա (2008) Դերանվան ըմբռնումը հայ քերականագիտության մեջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 39-47. ISSN 1829-0183

Ս

Սանթոյան, Ա․ Մ․ (2017) Դիտարկումներ ով դերանվամբ կապակցվող որոշիչ երկրորդական նախադասությունների վերաբերյալ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 14-25. ISSN 1829-0183

Սանթրյան, Լիանա (2009) Բայի ժխտական ձևերը հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 22-36. ISSN 1829-0183

Սարգսյան, Ա. Լ. (2016) Ժխտման կարգով պայմանավորված համաձայնությունը հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 40-53. ISSN 1829-0183

Սարգսյան, Ա. Լ. (2016) Արդի հայերենի քերականության հարցերի նոր քննություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 85-87. ISSN 1829-0183

Սարգսյան, Ս. (2007) Ենթակայի և ստորոգյալի շարադասության ոճական առանձնահատկություններն անգլերենում և հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 67-73. ISSN 1829-0183

Սուվարյան, Ա. Ս. (2016) Անորոշ դերբայի կիրառությունը ժամանակակից հայերենում և գերմաներենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 57-65. ISSN 1829-0183

Տ

Տեր-Գրիգորյան, Լ. Ա. (2017) Արև բառի փոխաբերական իմաստների դրսևորումները հայերենի դարձվածքներում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 43-48. ISSN 1829-0183

Ք

Քումունց, Մ. Ս. (2005) Զուգաբայերի և բայական բաղադրիչների լեզվաոճական մի քանի հարցերի շուրջ (ըստ Հ. Մաթևոսյանի երկերի). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 73-81. ISSN 1829-0183

This list was generated on Thu Mar 4 10:11:42 2021 AMT.