Լեզու և լեզվաբանություն= Язык и языкознание= Language and linguistics

Items where Subject is "P Language and Literature > P Philology. Linguistics. General > Armenian language"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: E | G | N | Р | Բ | Գ | Դ | Թ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Ս | Վ | Տ | Ք
Number of items at this level: 40.

E

Editorial, Board (2018) «Գիտական հոդվածների ժողովածու», Ե., «Աողիկ», 2017, 420 էջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 99-100. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2018) Aram Barlézizian, Dictionaire français- arménien des locotions et expressions, 10000 entrées, Erevan, Éditions «Guitoution» NAS RA, 296 p. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 100-101. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2015) IX Международная конференция по армянскому языкознанию: Сборник тезисов, Санкт-Петербург, "Нестор- История", 2012, 240 с. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 85-89. ISSN 1829-0183

G

Gaginyan, Armine (2009) Entwicklungstendenzen des Infinitivs im Deutschen und Armenischen. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 3-9. ISSN 1829-0183

N

Nersisyan, Shahane (2009) Uber Die Stellung des Genitivattributs in der Nominalphrase im Armenischen und Deutschen. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 54-60. ISSN 1829-0183

Р

Рафаелова, Кристине (2009) Экспериментальное исследование фитонимов в компаративных единицах (на материале русского и армянского языков). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 47-53. ISSN 1829-0183

Բ

Բրուտյան, Լ. Գ. (2018) «Ինչպե՞ս եք (ես)». որպիսության մասին խոսողական ակտը միջմշակութային հաղորդակցման համատեքստում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 25-33. ISSN 1829-0183

Գ

Գյուլզատյան, Դ․ Վ․ (2017) Եղանակայնության և բայի եղանակի կարգերի հարաբերակցությունը (տիպաբանության ուրվագիծ). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 26-36. ISSN 1829-0183

Գրիգորյան, Սեդա (2008) Գոյականի լրացումները որպես նախադասության երկրորդական անդամներ հայերենում և ֆրանսերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 67-76. ISSN 1829-0183

Դ

Դոխոյան, Ռ. (2016) Լ. Շ. Հովհաննիսյանի «Բառերի մեկնությունները հինգերորդ դարի հայ մատենագրության մեջ» գիրքը. pp. 81-84.

Թ

Թովմասյան, Հ. Գ. (2016) Տեքստի ներկապակցումը և ամբողջականությունը կանխենթադրույթային հենքի միջոցով. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 61-67. ISSN 1829-0183

Կ

Կատվալյան, Վիկտոր (2008) Հայ բարբառների ուսումնասիրության մի քանի հարցերի շուրջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 7-14. ISSN 1829-0183

Կարապետյան, Ս․ Հ․ (2018) Հայերենի և անգլերենի բարդ բառերի բաղադրիչների խոսքիմասային պատկանելության որոշման դժվարությունները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 74-81. ISSN 1829-0183

Կորտլանդտ, Ֆրեղերիկ (2016) Հայերեն ձայնածերպայնացումը վերանայված է (Հոդված 1)։ Նախահնդևրոպական ձայնածերպային բաղաձայններ: Վերանայված ապացույցներ (Հոդված 2). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 66-77. ISSN 1829-0183

Հ

Հակոբյան, Ֆ. Ա. (2017) Հայատառ հաղորդակցման խնդիրները համացանցում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 61-67. ISSN 1829-0183

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2003) Հնդեվրոպական ծագման հայերեն արմատի տարբերակային վերականգնման և տիպաբանական վերլուծության խնդիրները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 39-43. ISSN 1829-0183

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2015) Հայ-կելտական բառային զուգաբանությունների հարցի շուրջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 15-22. ISSN 1829-0183

Հայրապետյան, Լիլիթ (2009) Բարդ ստորադասական նախադասությունների և նրանց խնդրային կապակցությունների ուսումնասիրությունը հայ քերականագիտության մեջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 67-75. ISSN 1829-0183

Ղ

Ղազարյան, Հ. Զ. (2018) Շրջասությամբ ոճավորված դարձվածքները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 62-70. ISSN 1829-0183

Ղազարյան, Հասմիկ (2009) Գլուխ, աչք և սիրտ բաղադրիչներով դարձվածային միավորների իմաստային առանձնահատկությունները հայերենում, ռուսերենում ե անգլերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 58-65. ISSN 1829-0183

Ղամոյան, Լ. Ա. (2016) Հագուստ իմաստային խմբի դրսևորումը արդի հայերենի դարձվածային միավորներում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 74-80. ISSN 1829-0183

Մ

Միքայելյան, Ս․ Ա․ (2019) Արդի գրական հայերենի` արաբերեն ծագման մի քանի փոխառությունների մասին. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). pp. 38-42. ISSN 1829-0183

Մխիթարյան, Գ. Մ. (2017) Հայոց լեզվի պատմության նոր դասագիրք. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 82-84. ISSN 1829-0183

Մխիթարյան, Գ. Մ. (2018) Հրաչյա Աճառյան. կյանքը և գիտական գործունեությունը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 3-16. ISSN 1829-0183

Մկրտչյան., Գ. (2014) Վ. Լ. Կատվալյան, Հայ բարբառագիտության հարցեր (Ե., 2014, 232 էջ). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 54-58. ISSN 1829-0183

Յ

Յուզբաշյան, Ա. Լ. (2016) Հրամայական եղանակի ոճական արժեքը հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 54-60. ISSN 1829-0183

Ն

Նիկողոսյան, Գոհար (2008) Հայերենը և ֆիննաուգրական լեզուները. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 55-65. ISSN 1829-0183

Ս

Սանթոյան, Ա․ Մ․ (2017) Դիտարկումներ ով դերանվամբ կապակցվող որոշիչ երկրորդական նախադասությունների վերաբերյալ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 14-25. ISSN 1829-0183

Սանթրյան, Լիանա (2009) Բայի ժխտական ձևերը հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 22-36. ISSN 1829-0183

Սարգսյան, Մ. Ա. (2019) Կիրառական լեզվաբանության բնագավառի զարգացումը և խնդիրները Հայաստանում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). pp. 9-14. ISSN 1829-0183

Սարգսյան, Մ. Ա. (2019) Հայերենի կանոնարկմանը նվիրված կարևոր աշխատություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics (2). pp. 86-88. ISSN 1829-0183

Սարգսյան, Ն. Ժ. (2016) Խոսակցական լեզվի նորմերի խնդիրը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 10-15. ISSN 1829-0183

Սարգսյան, Ս. (2007) Ենթակայի և ստորոգյալի շարադասության ոճական առանձնահատկություններն անգլերենում և հայերենում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 67-73. ISSN 1829-0183

Սարուխանյան, Ռուզաննա (2009) Անգլերեն և հայերեն ֆինանսաբանկային տերմինաբանության իմաստակառուցվածքային վերլուծության հարցեր. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 61-66. ISSN 1829-0183

Սողոմոնյան, Մանուշակ (2008) Մամուլի դերը հայոց լեզվի բաոապաշարի հարստացման գործում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 28-31. ISSN 1829-0183

Սուքիասյան, Հ. Վ. and Թոռունյան, Ն. Ա. (2018) Ուրոլոգիայի բնագավառի Ճյուղային տերմինարան կազմելու փորձ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 47-52. ISSN 1829-0183

Վ

Վայտենբերգ, Յ. Յ. Ս. (2015) Հայ բարբառները և Օտունի լատիներեն-հայերեն բառարանը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1-2. pp. 64-78. ISSN 1829-0183

Վ․ Գ․ Հ․, (2018) Նվեր Սարգսյան. Հավելական հարաբերության արտահայտությունը հայերենում, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017, 204. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 101-103. ISSN 1829-0183

Տ

Տեր-Գրիգորյան, Լ. Ա. (2017) Արև բառի փոխաբերական իմաստների դրսևորումները հայերենի դարձվածքներում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 43-48. ISSN 1829-0183

Ք

Քարտաշյան, Ա. Լ. (2016) Հարցազրույց լեզվամշակութային հարցերի շուրջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 95-96. ISSN 1829-0183

This list was generated on Thu Mar 4 09:49:15 2021 AMT.