Լեզու և լեզվաբանություն= Язык и языкознание= Language and linguistics

Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | Ա | Բ | Գ | Զ | Թ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Պ | Ս | Վ | Տ
Number of items: 35.

E

Editorial, Board (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2017) Գիտական կյանք. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 98-103. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2017) Բովանդակություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 104-105. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2017) Ի գիտություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. p. 106. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2017) Գիտական կյանք. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 91-99. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2017) Բովանդակություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 100-101. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2017) Ի գիտություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. p. 102. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2017) Հ. Մեսրոպյան, Կրոնաեկեղեցական բառապաշարը հայերենի բարբառներում, Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2016, 352 էջ:. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 85-87. ISSN 1829-0183

Editorial, Board (2017) «Քրդերեն-հայերեն, հայերեն-քրդերեն գործնական բառարան», Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2016, 590 էջ:. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 87-88. ISSN 1829-0183

Ա

Ավետիսյան, Լ․ Ն․ (2017) Հաղորդակցական կայուն կապակցությունների իմաստային խմբերը գրաբարում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 49-56. ISSN 1829-0183

Բ

Բարսեղյան, Ա․ Գ․ (2017) Վերաբերմունք արտահայտող բառերի կապակցական դերը տեքստում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 65-71. ISSN 1829-0183

Բրուտյան, Լ. Գ. (2017) Դավիթ Անհաղթը լեզվաբան. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 3-9. ISSN 1829-0183

Գ

Գյուլզատյան, Դ․ Վ․ (2017) Եղանակայնության և բայի եղանակի կարգերի հարաբերակցությունը (տիպաբանության ուրվագիծ). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 26-36. ISSN 1829-0183

Զ

Զաքյան, Հ. Ս. (2017) Արդի հայերենի կրկնասեռ բայերը (Կրկնասեռություն սեռի տեղաշարժի հետևանքով). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 72-79. ISSN 1829-0183

Թ

Թելյան, Լեոնիդ (2017) Արժեքավոր ներդրում Արցախի բարբառի և բանահյուսության քննության մեջ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 89-91. ISSN 1829-0183

Կ

Կատվալյան, Վ. Լ. (2017) Բարբառի աբեղյանական ըմբռնման մասին. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 10-14. ISSN 1829-0183

Կիրակոսյան, Հ. Յ. (2017) Մարդու մարմնի մաս նշանակող բառանվանումներով կազմված տեղանունները իրանական լեզուներում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 15-26. ISSN 1829-0183

Հ

Հակոբյան, Ֆ. Ա. (2017) Հայատառ հաղորդակցման խնդիրները համացանցում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 61-67. ISSN 1829-0183

Համբարձումյան, Ս. Վ. (2017) Ս. Կապուտիկյանի «Երկխոսություն իմ և իմ միջև» պոեմում գործածված նոր բառերի մասին. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 49-54. ISSN 1829-0183

Համբարձումյան, Վ. Գ. (2017) Հայերենագիտության Մխիթարյան դպրոցը և հայերենի համեմատական ուսումնասիրության սկզբնավորումը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 3-13. ISSN 1829-0183

Ղ

Ղազարյան, Հ. Զ. (2017) Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի «աչք» բաղադրիչով զգայություն արտահայտող դարձվածքների իմաստային դաշտը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 27-42. ISSN 1829-0183

Մ

Միքայելյան, Ս․ Ա․ (2017) Միջին հայերենի շրջանում կատարված արաբական փոխառությունների բաղաձայնական համակարգը. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 37-48. ISSN 1829-0183

Մխիթարյան, Գ. Մ. (2017) Հայոց լեզվի պատմության նոր դասագիրք. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 82-84. ISSN 1829-0183

Մովսեսյան, Լ. Յ. (2017) Անգլերենի և իսպաներենի տուն, օջախ հասկացությունների լեզվաճանաչողական առանձնահատկությունների վերհանումը էլեկտրոնային նախագծի միջոցով. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 68-78. ISSN 1829-0183

Պ

Պարոնյան, Ն. (2017) Նոր գիրք հայ բառարանագրության պատմության վերաբերյալ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 80-85. ISSN 1829-0183

Պետրոսյան, Վ. (2017) Մ. Ա. Սարգսյան, Գ. Ջահուկյանի ընդհանուր լեզվաբանական հայացքները, Ե., «Ասողիկ» հրատ., 2017, 276 էջ:. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 79-81. ISSN 1829-0183

Ս

Սանթոյան, Ա․ Մ․ (2017) Դիտարկումներ ով դերանվամբ կապակցվող որոշիչ երկրորդական նախադասությունների վերաբերյալ. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 14-25. ISSN 1829-0183

Սանթրյան, Լ. (2017) Հատուկ անունների ուղղագրական նոր բառարան. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 86-88. ISSN 1829-0183

Սարգսյան, Մ. Ա. (2017) Էկոլեզվաբանությունը լեզվաբանության զարգացման նորագույն ուղղություն. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 55-60. ISSN 1829-0183

Սարգսյան, Մ․ Ա․ (2017) Լեզվական խնդիրները դպրոցական դասագրքերում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 57-64. ISSN 1829-0183

Վ

Վ. Գ. Հ., (2017) «Հովհաննես Շիրազի «Հայոց դանթեականը» պոեմի նորակազմ բառերի բառարան» (Ե., 2016, 154 էջ). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 92-93. ISSN 1829-0183

Վ. Գ. Հ., (2017) Հայերենի բարբառագիտական ատլաս, պրակ 4 (Ե.,2016. 146էջ). Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 1. pp. 94-97. ISSN 1829-0183

Վ․ Գ․ Հ․, (2017) «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017, 389 էջ:. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 88-90. ISSN 1829-0183

Տ

Տեր-Գրիգորյան, Լ. Ա. (2017) Արև բառի փոխաբերական իմաստների դրսևորումները հայերենի դարձվածքներում. Լեզու և լեզվաբանություն = Язык и языкознание = Language and linguistics, № 2. pp. 43-48. ISSN 1829-0183

This list was generated on Thu Mar 4 10:21:50 2021 AMT.